Prace ratownicze Twierdzy w Wisłoujścu - Unikatowa Fortyfikacja w Skali Europejskiej

Wnioskodawca:

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Opis projektu:

Projekt ma na celu zachowanie i odbudowę europejskiego dziedzictwa kulturowego, jakim jest Twierdza Wisłoujscie. Przedmiotem projektu są elementy Zespołu Twierdzy Wisłoujście unikatowej na skalę światową fortyfikacji nabrzeżnej, wpisanej do rejestru zabytków, a także na listę 100 najbardziej zagrożonych zabytków świata organizacji World Monument Watch. Obecnie Twierdza Wisłoujście jest w złym stanie technicznym. Jest to wynikiem skojarzonego oddziaływania jednocześnie wielu czynników występujących w trakcie dotychczasowej eksploatacji obiektu. Czynniki mające wpływ na stan zachowania występują z dużą intensywnością i często w ekstremalnym natężeniu, ich wpływ w okresie 400-letniej historii Twierdzy zmieniał się. Do podstawowych czynników destrukcji obiektu można zaliczyć czynniki związane z funkcją i historią Twierdzy, budowę technologiczną obiektu oraz warunki zewnętrzne (w tym szkodliwe oddziaływanie przemysłu) i zanieczyszczenie środowiska naturalnego w otoczeniu Twierdzy. Dodatkowo wpływ na stan techniczny miał sposób użytkowania obiektu. Brak dozoru i bieżącej konserwacji oraz funkcji użytkowej w latach powojennych powodowały stopniowe niszczenie obiektu.

Aby Twierdza stała się bezpieczna dla zwiedzających i aby uniknąć dalszych zagrożeń na jej obszarze musi przejść gruntowny remont, który rozpocznie się od Murów Fosbrei: północnego i południowego oraz Murów Kurtynowych: wschodniego i zachodniego.

Zakres prac obejmować będzie:

  • prace remontowo-konserwatorskie,
  • prace hydrotechniczne.

Głównym celem Projektu jest zabezpieczenie oraz konserwacja Murów Fosbrei i Murów Kurtynowych stanowiących integralną część Fortu Carré Twierdzy Wisłoujscie, zagrożonych zawaleniem oraz katastrofą budowlaną.

Beneficjentem końcowym projektu będzie Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. W wyniku realizacji projektu skorzystają następujące grupy społeczne:  ludzie świata kultury, sztuki, fundacje, stowarzyszenia powiązane z kulturą i sztuką, turyści, mieszkańcy Gdańska i regionu, przedsiębiorcy w Gdańsku (m.in. sektora usług kulturalno-rozrywkowych i turystyczno-rekreacyjnych), regionalne organizacje turystyczne.

Przeprowadzone badania i analizy wykazały, iż wobec zaawansowanej destrukcji budynków i budowli, niemożliwe jest wykorzystanie Twierdzy, nawet jako trwałej ruiny. Naruszenie konstrukcji murowych, rozkład materiałów na wszystkich elewacjach i we wnętrzach stanowi zagrożenie dla zwiedzających i ewentualnych użytkowników. Osypujące się zadaszenia Murów Fosbrei i brak ich stabilizacji w pewnych odcinkach, ze względu na zniszczenie partii cokołowych grozi zawaleniem. Nie jest możliwe przebywanie w tym obszarze bez przewodnika. Konieczne jest oznakowanie bezpiecznej trasy turystycznej. Nie podjęcie kompleksowych prac konserwatorskich stanowiłoby zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu, może też doprowadzić w kilku miejscach Twierdzy do katastrofy budowlanej.

Kwota całkowita: 1 524 312 EUR

Wartość dofinansowania: 1 295 665 EUR, 85%

Czas realizacji (lata): 2008 - 2011

Partnerzy: -