Jakie koszty były kwalifikowalne?

W ramach priorytetu do wydatków kwalifikowalnych mogły zostać zaliczone koszty poniesione zgodne z zasadami określonymi w "Szczegółowych warunkach dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2004-2009" - dokument przyjęty przez instytucje Państw-Darczyńców.

W szczególności mogły to być wydatki poniesione na:

 1. Prace przygotowawcze, w tym:
  • koszt przygotowania dokumentacji przetargowej, koszty przygotowania przetargu, w tym publikacja ogłoszeń przetargowych,
  • zakup gruntu, który nie ma charakteru rolnego, jeśli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu (do 10% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych inwestycji);
 1. Opłaty finansowe, podatki i koszty ogólne:
  • opłaty bankowe za otwarcie rachunku i administrowanie kontem,
  • wydatki na doradztwo, opłaty notarialne, koszty ekspertyz finansowych, koszty księgowości i audytów,
  • koszty gwarancji zapewnionych przez bank lub inne instytucje finansowe, jeśli są one konieczne w przypadku zaliczek wypłacanych w ramach mechanizmów,
  • podatek VAT (tylko wtedy, gdy podatek ten nie może być odzyskany),
  • wkład rzeczowy (udostępnienie majątku ziemskiego lub nieruchomości, sprzętu i materiałów, badań i działań profesjonalnych lub niepłatne prace ochotnicze),
  • koszty stałe, pod warunkiem, że są oparte na rzeczywistych kosztach związanych z wdrażaniem działań współfinansowanych przez MF EOG i/lub NMF oraz są przydzielone do operacji, zgodnie z należycie udowodnioną, jasną i powszechnie przyjętą metodą;
 1. Prace inwestycyjne oraz prace związane z procesem inwestycyjnym, w tym:
  • zakup nieruchomości, pod warunkiem istnienia bezpośredniego związku pomiędzy zakupem a celem projektu,
  • koszty badań, pod warunkiem, iż stanowią one nieodłączną część projektu (np. badania konserwatorskie),
  • przygotowanie terenu pod budowę, prace ziemne, prace budowlano-montażowe, prace instalacyjne, prace wykończeniowe,
  • nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji i nadzór konserwatorski,
  • budowa (koszty siły roboczej, materiałów, użycia sprzętu, trwałego wyposażenia w trakcie budowy),
  • sprzęt i wyposażenie, w tym: koszty zakupu i wdrożenia oprogramowania i technologii informatycznych, koszty zakupu licencji oraz sprzętu komputerowego bezpośrednio wykorzystywanego na potrzeby projektu,
  • wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,
  • koszty tłumaczeń,
  • koszty wynagrodzenia osób wykonujących zadania związane z obsługą administracyjno-biurową,
  • usługi obce.
 1. Koszty informacji i promocji projektu.
 1. Koszty zarządzania projektem –w przypadku, gdy są tworzone dodatkowe struktury do zarządzania projektem , ramach których zatrudniony jest personel wyłącznie w tym celu, uzasadnione i związane z tym koszty zarządzania mogą zostać uwzględnione jako kwalifikowalne w budżecie projektu. Koszty te nie mogą przekraczać 10 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Koszty nabycia i instalacji komputerowych systemów zarządzania, monitorowania i ewaluacji nie są kwalifikowalne.