Jakie typy projektów mogły uzyskać dofinansowanie?

W ramach priorytetu 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego możliwa była realizacja następujące typów działań:

  1. rewitalizacja, konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, szczególnie realizowane w ramach przyjętych strategii rozwoju produktów turystyki kulturowej,

  2. rewitalizacja historycznych obszarów miejskich,

  3. rewitalizacja, konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne zespołów fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych,

  4. rewitalizacja obiektów poprzemysłowych o wysokiej wartości historycznej na cele kulturalne, w szczególności na muzea nowoczesności,

  5. renowacja, ochrona i zachowanie miejsc pamięci i martyrologii,

  6. budowa i rozbudowa publicznych i niekomercyjnych instytucji kultury o europejskim znaczeniu,

  7. budowa, rozbudowa, odbudowa i adaptacja infrastruktury kulturowej w miejscach o symbolicznym znaczeniu dla polskiej kultury,

  8. kompleksowe programy konserwacji i digitalizacji zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych i archiwaliów istotnych dla europejskiego dziedzictwa kulturowego

  9. tworzenie systemów zabezpieczeń przed nielegalnym wywozem dzieł sztuki oraz zabezpieczenie zabytków ruchomych i nieruchomych przed kradzieżą i zniszczeniem