Kim byli wnioskodawcy Priorytetu 3?

O grant w ramach Priorytetu 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego mogli ubiegać się wnioskodawcy wpisujący się w jedną z poniższych kategorii:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego,
  • państwowe i samorządowe instytucje kultury i instytucje filmowe,
  • państwowe szkoły i uczelnie artystyczne,
  • archiwa państwowe, organizacje pozarządowe ze sfery kultury działające w interesie publicznym,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • przedsiębiorstwa państwowe i zakłady budżetowe jednostek samorządu terytorialnego nie działające w celu osiągnięcia zysku,
  • instytucje sektora prywatnego działające w interesie publicznym.