Podsumowanie dwóch naborów do Priorytetu 3

O znaczeniu Mechanizmów Finansowych dla ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce, ogromnym zainteresowaniu, a także i skali potrzeb w tym zakresie świadczą ostatnie lata funkcjonowania tych mechanizmów. Podsumowując okres programowania 2004-2009, warto podkreślić, iż w ramach 2 naborów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożonych zostało 215 wniosków na łączną kwotę wnioskowaną blisko 484 mln euro. W ramach I naboru złożono 111 wniosków na łączną kwotę wnioskowaną wynoszącą blisko 262 mln euro. W ramach II naboru złożono 104 wnioski na łączną kwotę wnioskowaną wynoszącą ok. 222 mln euro.

Początkowo w ramach Priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego dostępna była pula środków w kwocie 70,1 mln euro.

W dniu 1 marca 2006 r. Zespół – Komitet Sterujący dla Priorytetu III Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego obradujący nad projektami złożonymi w ramach I naboru, dokonał rekomendacji listy 11 wniosków do dofinansowania, jak również przyjął listę 4 projektów rezerwowych.

Pierwsze zwiększenie środków w ramach Priorytetu 3 MF EOG oraz NMF w wysokości 8,64 mln euro umożliwiło dofinansowanie 3 projektów z listy rezerwowej utworzonej w I naborze wniosków. Dofinansowanymi projektami były: Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach (Muzeum Narodowe w Krakowie), Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego (Książnica Cieszyńska), Skansen archeologiczny "Karpacka Troja" w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu (Muzeum Podkarpackie w Krośnie).

W dniu 25 lipca 2007 r. Komitet Sterujący dokonał rekomendacji kolejnych 15 projektów złożonych w ramach II naboru wniosków do Priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, jak również przyjął listę projektów rezerwowych, na której znalazło się 5 pozycji.

W dniu 14 marca 2008 r. Komitet Monitorujący dla Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego podjął decyzję o zatwierdzeniu realokacji środków finansowych w kwocie ponad 4,7 mln euro pochodzących z oszczędności oraz rezerwy ogólnej w celu dofinansowania 3 projektów rezerwowych: Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie - rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego (Fundacja Pogranicze), Rewitalizacja renesansowej synagogi w Zamościu na potrzeby Szlaku Chasydzkiego oraz lokalnej społeczności (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego), Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze - modernizacja Teatru Zdrojowego (Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida).

Na początku 2009 r. całkowita kwota alokacji dla Priorytetu została ponownie zwiększona, tym razem o ponad 5 mln euro, na skutek której możliwa była realizacja dwóch ostatnich projektów z listy rezerwowej stworzonej w II naborze wniosków: Ratunkowe prace konserwatorskich krużganków zamku lidzbarskiego (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie) oraz Zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą zasobów Fundacji XX Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie, jako forma Ochrony Kulturowego Dziedzictwa Europejskiego (Fundacja Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie). 

Na skutek wdrożonych realokacji całkowita kwota środków dostępnych w ramach Priorytetu wyniosła ponad 88,4 mln euro i pozwoliła na realizację 34 inwestycji.

Lista dofinansowanych wniosków prezentuje szerokie spektrum projektów, które mogły być realizowane w ramach Priorytetu 3. Znajdują się tam zarówno zadania z zakresu renowacji i konserwacji historycznych zespołów pałacowych, kompleksów zamkowych, fortyfikacji, zabytków sakralnych, galerii sztuki, jak również rewitalizacji obszarów miejskich czy konserwacji i digitalizacji zabytkowych księgozbiorów.

Beneficjenci Priorytetu 3

projekty_eog.pdf