Jakie były cele Priorytetu 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego?

Celem Priorytetu 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego jest zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim wraz z jego otoczeniem oraz wykreowanie narodowych produktów turystyki kulturowej w historycznych miastach Polski.

Powyższe cele wynikają z roli, jaką kultura pełni w życiu społecznym, integrując i budując poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. Jest ona uniwersalnym instrumentem rozwijania współpracy międzynarodowej i kształtowania wspólnej, europejskiej tożsamości kulturowej i społecznej. Jednocześnie, podnosząc atrakcyjność regionów z punktu widzenia mieszkańców, turystów oraz inwestorów, kultura jest znaczącym czynnikiem wpływającym na ekonomiczny rozwój kraju poprzez udział w wytwarzaniu PKB, tworzenie nowych miejsc pracy i podnoszenie jakości życia mieszkańców.