Zmiana zakresu wsparcia oraz wielkości środków finansowych FKP

Zgodnie z najnowszymi ustaleniami z państwami darczyńcami, wielkość środków dostępnych w ramach Funduszu Kapitału Początkowego (FKP) zostanie zmniejszona z 10,67 mln euro do maksymalnej kwoty w wysokości 2 mln euro. Zakres wsparcia możliwego do uzyskania w ramach FKP zostanie ograniczony do dofinansowania przygotowywania projektów realizowanych przez podmioty polskie w ramach partnerstw dwustronnych z podmiotami państw darczyńców tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Funduszem ma zarządzać jeden operator, który zostanie wyznaczony przez państwa-darczyńców.Uruchomienie naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Kapitału Początkowego zgodnie z uaktualnioną formułą jest obecnie przewidywana na II/III kwartał 2006 r.

Według pierwotnych założeń, celem uruchomienia FKP była pomoc w przygotowaniu wniosków, które mają zostać złożone w ramach Mechanizmów Finansowych. W szczególności Fundusz miał wspierać przygotowanie innowacyjnych rozwiązań, złożonych tematycznie projektów oraz tworzenie partnerstw, zawiązywanych w celu realizacji projektów.

Główną przyczyną obecnej zmiany zakresu wsparcia oraz wielkości środków finansowych, dostępnych w ramach Funduszu Kapitału Początkowego, jest bardzo duża liczba poprawnie przygotowanych , złożonych w pierwszym naborze (w 2005 r.) wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie pojedynczych projektów i programów, co świadczy o dobrym przygotowaniu beneficjentów do składania wniosków.

Planowanym pierwszym terminem uruchomienia Funduszu był październik 2005 r. Wskutek długotrwałej oceny polskiego wniosku o uruchomienie Funduszu Kapitału Początkowego przez stronę darczyńców i Komisję Europejską, termin ten nie został dotrzymany.

Planuje się, że pozostałe, wstępnie alokowane na Fundusz Kapitału Początkowego środki finansowe w wysokości 8,67 mln euro, zostaną przesunięte na wsparcie realizacji pojedynczych projektów i programów w ramach obszarów priorytetowych. 

Realokacja środków

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr 3/2006 członków Komitetu Monitorującego dla Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, z dnia 27 marca 2006 r., w sprawie zatwierdzenia propozycji przesunięć środków alokacji z lat 2004-2005 pomiędzy priorytetami Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, środki finansowe w wysokości 8 641 069 euro zostały przesunięte do priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast.

Pozwoliło to na przesunięcie następujących projektów do rekomendowanych do dofinansowania z dodatkowych środków przekazanych na ww. priorytet:

 • "Skansen archeologiczny "Karpacka Troja" w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu",
 • "Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach",
 • "Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego".

Informacje na temat projektów

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie udostępnia kart oceny projektów złożonych w ramach I naboru wniosków do priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ze względu na to, iż wielu beneficjentów będzie ponownie składać wnioski o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udostępnienie kart oceny, w których opisane są błędy popełnione przez wnioskodawcę, stawiałoby niektórych beneficjentów w pozycji uprzywilejowanej przy przygotowywaniu się do kolejnego naboru, przecząc tym samym zasadzie bezstronności oraz respektowania zasady równości szans podmiotów biorących udział w konkursie o dofinansowanie. Jednocześnie informujemy, iż dany projekt mógł uzyskać w trakcie oceny maksymalnie 91 punktów, w tym minimum 29 punktów w ocenie merytorycznej i 26 punktów w ocenie formalno-ekonomicznej. 

Posiedzenie Zespołu - Komitetu Sterującego

1 marca 2006 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się drugie posiedzenie Zespołu - Komitetu Sterującego dla priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Członkowie Zespołu - Komitetu Sterującego zatwierdzili listę wniosków rekomendowanych oraz listę wniosków rezerwowych do dofinansowania w ramach priorytetu 3 MF EOG i NMF.

Po przetłumaczeniu na język angielski, wnioski z listy rekomendowanej i listy rezerwowej zostaną przekazane do Krajowego Punktu Kontaktowego w celu dokonania ich ostatecznej weryfikacji na szczeblu krajowym. W przypadku pozytywnej oceny, wnioski zostaną przekazane do Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli, które dokona ich analizy. Ostateczna decyzja o dofinansowaniu projektów zostanie podjęta przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG i /lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Ważne dokumenty (nowe wytyczne z BMF oraz nowy wniosek aplikacyjny)

Uprzejmie informujemy, iż na naszej stronie internetowej w sekcji "Ważne dokumenty" zostały załączone nowe wytyczne dotyczące Projektu pojedynczego, Programów oraz Grantów blokowych, jak także nowe wytyczne dotyczace Funduszu Kapitału Początkowego - zaktualizowane przez państwa-darczyńców i obowiązujące dla naborów w roku 2006.

Ponadto, znalazł się tam nowy formularz wniosku aplikacyjnego oraz instrukcja jego wypełniania. 

Nabór 2005

Uprzejmie informujemy, iż 30 listopada 2005 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakończył się pierwszy nabór wniosków w ramach priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na całkowitą alokację 28 mln euro.

Efektem pierwszego naboru wniosków dla priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast, jest 111 wniosków o całkowitym budżecie 339 mln euro. Wnioskowana kwota wynosi 262 mln euro, natomiast średnia wartość projektu 3 mln euro.

Podczas naboru 2005 do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało złożonych 108 projektów pojedyńczych oraz 3 programy.

Najwięcej wniosków zostało złożonych z województwa małopolskiego i mazowieckiego, natomiast najmniej z województwa lubelskiego i opolskiego.

Pobierz:

Zespół - Komitet Sterujący

Uprzejmie informujemy, iż dnia 23 listopada 2005 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Kazimierz Michał Ujazdowski podpisał Zarządzenie Nr 2 zmieniające zarządzenie nr 22 Ministra Kultury w sprawie powołania Zespołu - Komitetu Sterującego dla priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Pobierz:

Pomoc publiczna - wytyczne dla przedsiębiorców

Uprzejmie informujemy, iż na naszej stronie internetowej w sekcji Ważne dokumenty został dodany dokument zatytułowany "Pomoc publiczna - wytyczne dla przedsiębiorców". 

Przypomnienie

Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, z uwagi na wymóg państw-darczyńców, dotyczący składania wniosków aplikacyjnych do oceny, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (identycznej z papierową), przypominamy, że dokumenty, które nie istnieją w wersji elektronicznej, powinny być zeskanowane i dołączone do wniosku aplikacyjnego.

Zabezpieczenie realizacji umowy

Nie później niż w terminie określonym w umowie o dofinansowanie projektu, beneficjent środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego będzie miał obowiązek wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy finansowej na kwotę nie mniejszą niż wysokość kwoty dofinansowanej, w jednej z zaproponowanych z poniżej form:

 1. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową lub z poręczeniem wekslowym (awal),
 2. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
 3. notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
 4. przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie,
 5. hipoteka,
 6. poręczenie,
 7. gwarancja bankowa,
 8. gwarancja ubezpieczeniowa,
 9. zastaw rejestrowy na ......
 10. zastaw na prawach ......

Fundusz Kapitału Początkowego

Zgodnie z informacjami z Ministrerstwa Rozwoju Regionalnego, z uwagi na trwające uzgodnienia z państwami-darczyńcami odnośnie zasad funkcjonowania Funduszu Kapitału Początkowego ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków tego funduszu przewidywany jest na I kwartał 2006 r. 

Nowy wniosek aplikacyjny

Informujemy, iż w formularzu wniosku aplikacyjnego nastapiły zmiany techniczne. Nowy wniosek aplikacyjny znajduje sie na naszej stronie internetowej w Ważnych dokumentach

Projekty generujące przychody

Na oficjalnej stronie Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli www.eeagrants.org zostały zamieszczone wytyczne dotyczące projektów generujących przychody.

Partnerzy z Norwegii

W celu ułatwienia nowym członkom UE/EOG, a więc i Polsce, znalezienia odpowiednich partnerów norweskich w ramach Mechanizmów Finansowych EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, została utworzona w Norwegii odpowiednia baza danych.

Na stronach bazy danych: http://odin.dep.no/europaportalen/english/eea/comp/bn.html znajdują się informacje, które pomogą znaleźć odpowiednich partnerów w Norwegii we wszystkich obszarach priorytetowych, także w obszarze związanym z priorytetem 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport i odnowa miast

Nabór wniosków

Ministrerstwo Gospodarki i Pracy występujące jako Krajowy Punkt Kontaktowy dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów oraz programów (grup projektów) ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla alokacji 2004 - 2005.

Nabór wniosków odbywać się będzie od dnia 5 września 2005 r. do dnia 30 listopada 2005 r.

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Gospodarki i Parcy naboru wniosków do MF EOG i NMF Ministerstwo Kultury informuje, że w ramach priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miastwnioski składać mogą następujący beneficjenci:

 • Ministerstwo Kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego,
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury i instytucje filmowe,
 • państwowe szkoły i uczelnie artystyczne,
 • państwowe szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe ze sfery kultury działające w interesie publicznym,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa państwowe i zakłady budżetowe jednostek samorządu terytorialnego nie działające w celu osiągnięcia zysku1,
 • instytucje sektora prywatnego działające w interesie publicznym.

_______
1 Dotyczy to tylko podmiotów, których działalność związana jest z ochroną dziedzictwa kulturowego.

W ramach priorytetu do realizacji możliwe są projekty o minimalnej wartości 1 mln euro z zakresu:

 1. rewitalizacji, konserwacji, renowacji, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, szczególnie realizowane w ramach przyjętych strategii rozwoju produktów turystyki kulturowej,
 2. rewitalizacji historycznych obszarów miejskich,
 3. rewitalizacji, konserwacji, renowacji, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne zespołów fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych,
 4. rewitalizacji obiektów poprzemysłowych o wysokiej wartości historycznej na cele kulturalne, w szczególności na muzea nowoczesności,
 5. renowacji, ochrony i zachowania miejsc pamięci i martyrologii,
 6. budowy i rozbudowy publicznych i niekomercyjnych instytucji kultury o europejskim znaczeniu,
 7. budowy, rozbudowy, odbudowy i adaptacji infrastruktury kulturowej w miejscach o symbolicznym znaczeniu dla polskiej kultury,
 8. kompleksowych programów konserwacji zabytków ruchomych oraz konserwacji i digitalizacji zabytkowych księgozbiorów i archiwaliów,
 9. tworzenia systemów zabezpieczeń przed nielegalnym wywozem dzieł sztuki oraz zabezpieczenie zabytków ruchomych i nieruchomych przed kradzieżą i zniszczeniem.

Projekty w ramach priorytetu nie mogą być realizowane w celach komercyjnych.

Konieczne dokumenty:

Wzory oświadczeń:

Z powodu bieżącego doprecyzowania treści załączników (zgodnie z Państwa sugestiami), prosimy o upewnienie się przed złożeniem wniosku aplikacyjnego, że przygotowane przez Państwa załączniki są zgodne z aktualną listą.

Wniosek aplikacyjny musi być:

 • sporządzony w języku polskim,
 • złożony w wersji papierowej w trzech egzemplarzach, oryginalnie podpisanych i z pieczęcią (wymagane jest parafowanie kazdej strony dokumentu),
 • złożony w identycznej jak papierowa wersji elektronicznej, w dwóch egzemplarzach na nośnikach CD-ROM.

Wnioski należy przesyłać pocztą na następujący adres (Koperta powinna być opatrzona napisem "Wniosek aplikacyjny do Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - nabór 2005"):

Ministerstwo Kultury
Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

lub składać osobiście, bądź przez kuriera, pod ww. adresem w pok. 117 w godz. 9.00-16.00.

Wnioski aplikacyjne można składać od dnia 5 września 2005 r. do dnia 30 listopada 2005 r. (w przypadku nadesłania wniosku pocztą będzie brana pod uwagę data wpłynięcia dokumentów, a nie data stempla pocztowego).

Osoby do kontaktu:

 • Monika Żylarska (tel. 0 22 421 03 18, e-mail: mzylarska@mkidn.gov.pl), 
 • Dorota Jakubowska (tel. 0 22 421 02 71, e-mail: djakubowska@mkidn.gov.pl),
 • Magdalena Czarkowska (tel. 0 22 421 02 72, e-mail: mczarkowska@mkidn.gov.pl),
 • Piotr Giemza (tel. 0 22 421 01 05, e-mail: pgiemza@mkidn.gov.pl),
 • Marcin Skrycki (tel. 0 22 421 05 23, e-mail: mskrycki@mkidn.gov.pl).

Fundusz Kapitału Początkowego

29 lipca 2005 r. Komitet Europejski Rady Ministrów zaakceptował dokument "Fundusz Kapitału Początkowego - zakres i podstawy wdrażania".

Przewidywany termin naboru wniosków aplikacyjnych do tego funduszu - październik/listopad 2005 r. 

Rules and Procedures

Uprzejmie informujemy, iż w lipcu 2005 r. Państwa - Darczyńcy dokonały istotnych zmian w dokumencie Rules and Procedures. Modyfikacje dotyczą przede wszystkim:

 • terminu realizacji projektów - do 30 kwietnia 2011 r.
 • zasad współfinansowania projektów dla organizacji pozarządowych - do 90%

Obecnie zmodyfikowana wersja dokumentu znajduje się na stronie internetowej www.eeagrants.org (wersja w języku angielskim). Przetłumaczony dokument na język polski zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mkidn.gov.pl/eog

Zespół - Komitet Sterujący

Dnia 9 sierpnia minister kultury Waldemar Dąbrowski podpisał Zarządzenie Nr 22 w sprawie powołania Zespołu - Komitetu Sterującego dla priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Pobierz: